Producer – Digital Experiences (Immersive Arts)

Summary

WMC is a home for the arts in Wales, and a cauldron of creativity for the nation. We fire imaginations by curating world-class, critically acclaimed touring productions, from musical theatre and comedy to dance, cabaret and an international festival. We kindle emerging talents with fresh, provocative, and popular pieces of our own, rooted in Welsh culture. And we ignite a passion for the arts in young people with life-changing learning experiences and chances to shine in the spotlight.

More Details

We are Wales Millennium Centre – Fire for the Imagination

Role Title: Producer – Digital Experiences (Immersive Arts) fixed term contract until 31 January 2027

Salary: £34,362

Closing Date: 28 February 2024

Interview Date: 7 March 2024

WMC is a home for the arts in Wales, and a cauldron of creativity for the nation. We fire imaginations by curating world-class, critically acclaimed touring productions, from musical theatre and comedy to dance, cabaret and an international festival. We kindle emerging talents with fresh, provocative, and popular pieces of our own, rooted in Welsh culture. And we ignite a passion for the arts in young people with life-changing learning experiences and chances to shine in the spotlight.

About WMC/Our Department:

We are looking for a brilliant Producer interested in commissioning and supporting a new wave of artists to make and share extraordinary immersive work. The Immersive Arts programme brings together two universities, four producing venues and UK-wide expertise from organisations with specialist expertise around inclusion, training, showcasing and research. The partners – Pervasive Media Studio (Watershed, UWE Bristol, University of Bristol, England), Wales Millennium Centre (Wales), Nerve Centre (Northern Ireland), Cryptic (Scotland), Crossover Labs (Sheffield), Unlimited, XR Diversity Initiative and Immerse UK – are united by an ongoing commitment to support artists and reach audiences while building equity in the sector. The Producer will be delivering the programmeon behalf of WMC and the Immersive Arts consortium.

The Producer – Digital Experiences (Immersive Arts) reports to the Senior Producer – Digital Experiences and is responsible for the successful delivery of the programme across Wales. In three years, you will help us commission over 200 artists to engage, experiment and explore the possibilities of immersive technology. We will create inclusive opportunities for artists of all backgrounds, from across the four nations and multiple languages of the UK to bring their creativity to the fore. Through an integrated programme of research, we will capture and share insight and learning about what works best for the wider sector. We will establish a powerful network of practice and exhibition within which a distinctive UK immersive arts sector can emerge and flourish.

Immersive Arts is supported by a new funding consortium; the Arts and Humanities Research Council, Arts Council England, Arts Council Scotland, Arts Council Northern Ireland, and Creative Scotland. We aim to act as a creative catalyst, raising profile and ambition, and generating a culture in three years that becomes the foundation for the next twenty.

We recognise that many people experience barriers to working in the arts and it is important that the work we create reflects the whole of our society and that our team is representative of the wide range of communities we engage with. We actively encourage people from a variety of backgrounds with different experiences and skills to join us and continue to develop our working practice.


About the Role and Responsibilities:

This role is one of four nation-based Producers on the new Immersive Arts programme. You will work together to support artists who are experimenting with new technologies – paying attention to regional context while combining forces to offer a coherent range of opportunity across many geographies, artforms, ideas and career stages. You will be based at Wales Millennium Centre, becoming part of a wider Digital Experiences team.

 • First point of contact for artists based in Wales, brokering connections and signposting opportunity.
 • Creating briefing documents for our opportunities and supporting the assessment process for artists applying to our opportunities.
 • Producing workshops, training sessions, peer to peer networking and public sharing events.
 • Leading relationships with artists attached to Wales Millennium Centre, as a Producing Partner and ensuring access to structured and bespoke support.
 • Managing the Immersive Arts UK devolved delivery budget in line with the project teams and systems and in dialogue with Programme Partners.
 • Feeding in local context to national programme and learning from partners to evolve our own practice in line with the aims of the programme.
 • Work with partners’ Communications Departments to contribute towards the production and publishing of marketing and publicity material.
 • Working with the Research Team and partners to support the evaluation and learning outcomes.
 • Support the legacy of the programme through consideration of how learning can feed into other areas of work.
 • Represent WMC and the programme at meetings, events, receptions. and conferences.


Key Requirements:

 • Experience of producing projects with artists who are experimenting with new technologies this could include XR and other interactive experiences.
 • Experience of relationship management and working within partnership projects.
 • Experience of managing budgets.
 • Good communication and networking skills in person, in writing and by telephone.
 • Understanding of how artists work and the support that they need in developing new work.


What’s in it for you?

 • 25 days of annual leave plus bank holiday, based on a 35-hour week, pro rata for part time.
 • 8% Company contributed pension (for your 3% contribution)
 • Enhanced maternity, paternity, adoption, and shared parental leave (subject to length of service)
 • Health cash plan: receive money towards dental and optical care, complimentary treatments such as chiropractic, osteopathic and acupuncture treatments.
 • Medical Assistance membership which includes remote access to GP, counselling, and physiotherapy sessions
 • Employee assistance programmes which include access to support services for legal, financial, and family concerns
 • Life assurance of 4x annual salary
 • Discounted theatre tickets
 • Social club
 • Free access to learn Welsh online
 • £5 all-day parking available on working and non-working days

Ni yw Canolfan Mileniwm Cymru. Tanwydd i’r dychymyg

Teitl y Rôl: Cynhyrchydd – Profiadau Digidol (Celfyddydau Ymdrochol). Cytundeb tymor penodol tan 31 Ionawr 2027

Cyflog: £34,362

Dyddiad Cau: 28 Chwefror 2024

Dyddiad Cyfweld: 7 Mawrth 2024

Mae CMC yn gartref i’r celfyddydau yng Nghymru, ac yn grochan o greadigrwydd i’r genedl. Rydyn ni’n tanio’r dychymyg drwy guradu cynyrchiadau teithiol arobryn o’r radd flaenaf – o sioeau cerdd a chomedi i ddawns, cabaret a gŵyl ryngwladol. Rydyn ni’n meithrin doniau newydd gyda’n gweithiau ffres, pryfoclyd a phoblogaidd, wedi eu gwreiddio’n ddwfn yn niwylliant Cymru. Ac rydyn ni’n ennyn angerdd pobl ifanc dros y celfyddydau, gan roi iddynt gyfleoedd dysgu sy’n newid eu bywydau ac yn rhoi cyfle iddynt ddisgleirio.


Amdanom ni/Ein Hadran:

Rydym yn chwilio am Gynhyrchydd rhagorol sydd â diddordeb mewn comisiynu a chefnogi artistiaid newydd i greu a rhannu gwaith ymdrochol arbennig. Mae’r rhaglen Celfyddydau Ymdrochol yn uno dwy brifysgol, pedwar lleoliad cynhyrchu ac arbenigedd sefydliadau ledled y DU ym maes cynhwysiant, hyfforddiant, arddangos ac ymchwil. Mae’r partneriaid – Pervasive Media Studio (Watershed, Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste, Prifysgol Bryste, Lloegr), Canolfan Mileniwm Cymru (Cymru), Nerve Centre (Gogledd Iwerddon), Cryptic (Yr Alban), Crossover Labs (Sheffield), Unlimited, XR Diversity Initiative ac Immerse UK – wedi’u huno gan ymrwymiad parhaus i gefnogi artistiaid a chyrraedd cynulleidfaoedd tra’n meithrin tegwch yn y sector. Bydd y Cynhyrchydd yn cyflwyno’r rhaglen ar ran CMC a chonsortiwm Immersive Arts.

Bydd y Cynhyrchydd – Profiadau Digidol (Celfyddydau Ymdrochol) yn atebol i’r Uwch Gynhyrchydd – Profiadau Digidol ac yn gyfrifol am gyflwyno’r rhaglen yn llwyddiannus ledled Cymru. Mewn tair blynedd, byddwch yn ein helpu i gomisiynu dros 200 o artistiaid i ymgysylltu, arbrofi ac archwilio posibiliadau technoleg ymdrochol. Byddwn yn creu cyfleoedd cynhwysol i artistiaid o bob cefndir, ar draws pedair cenedl y DU a’u hieithoedd lluosog, i ddod â’u creadigrwydd i’r amlwg. Trwy raglen ymchwil integredig, byddwn yn casglu ac yn rhannu mewnwelediad a dysgu am yr hyn sy’n gweithio orau i’r sector ehangach. Byddwn yn sefydlu rhwydwaith pwerus i ymarfer ac arddangos, a lle gall sector celfyddydau ymdrochol nodedig ddod i’r amlwg a ffynnu yn y DU.

Cefnogir Celfyddydau Ymdrochol gan gonsortiwm ariannu newydd sef Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddydau’r Alban, Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon, a Creative Scotland. Ein nod yw gweithredu fel catalydd creadigol, gan godi proffil ac uchelgais, a chreu diwylliant mewn tair blynedd a ddaw yn sylfaen ar gyfer yr ugain nesaf.

Rydym yn cydnabod bod llawer o bobl yn wynebu rhwystrau i weithio yn y celfyddydau ac mae’n bwysig bod y gwaith rydym yn ei greu yn adlewyrchu ein cymdeithas gyfan a bod ein tîm yn cynrychioli’r ystod eang o gymunedau rydym yn ymgysylltu â nhw. Rydym yn annog pobl o gefndiroedd amrywiol ynghyd â gwahanol brofiadau a sgiliau, i ymuno â ni a pharhau i ddatblygu ein harferion gwaith.

Ynglŷn â’r Rôl a’r Cyfrifoldebau:

Byddwch yn un o bedwar Cynhyrchydd ar draws y pedair cenedl sydd yn rhan o’r rhaglen Celfyddydau Ymdrochol newydd. Byddwch yn gweithio gyda’ch gilydd i gefnogi artistiaid sy’n arbrofi gyda thechnolegau newydd – gan roi sylw i gyd-destun rhanbarthol tra’n cyfuno i gynnig ystod gydlynol o gyfleoedd ar draws sawl daearyddiaeth ynghyd ag amrywiaeth o ffurfiau celfyddydol, syniadau a chyfnodau gyrfaol. Byddwch wedi’ch lleoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ac yn rhan o dîm Profiadau Digidol ehangach.
·Pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer artistiaid sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, yn brocera cysylltiadau a thynnu sylw at gyfleoedd.
·Creu dogfennau briffio ar gyfer ein cyfleoedd a chefnogi’r broses asesu ar gyfer artistiaid sy’n ymgeisio ar gyfer ein cyfleoedd.
·Cynhyrchu gweithdai, sesiynau hyfforddi, rhwydweithio rhwng cymheiriaid ac mewn digwyddiadau cyhoeddus.
·Arwain cydberthnasau ag artistiaid sy’n gysylltiedig â CMC fel Partner Cynhyrchu a sicrhau mynediad at gymorth strwythuredig a phwrpasol.
·Rheoli cyllideb gyflawni ddatganoledig Immersive Arts UK yn unol â thimau a systemau’r prosiect ac mewn deialog â Phartneriaid y Rhaglen.
·Bwydo cyd-destun lleol i’r rhaglen genedlaethol a dysgu gan bartneriaid i ddatblygu ein harferion ein hunain yn unol â nodau’r rhaglen.
·Gweithio gydag Adrannau Cyfathrebu partneriaid i gyfrannu at gynhyrchu a chyhoeddi deunydd marchnata a chyhoeddusrwydd.
·Gweithio gyda’r Tîm Ymchwil a phartneriaid i gefnogi’r gwerthusiad a’r canlyniadau dysgu.
·Cefnogi canlyniadau’r rhaglen drwy ystyried sut y gall dysgu gyfrannu at feysydd gwaith eraill.
·Cynrychioli CMC a’r rhaglen mewn cyfarfodydd, digwyddiadau, derbyniadau a chynadleddau.

Gofynion Allweddol:
·Profiad o gynhyrchu prosiectau gydag artistiaid sy’n arbrofi gyda thechnolegau newydd. Gall hyn gynnwys XR a phrofiadau rhyngweithiol eraill.
·Profiad o reoli perthnasoedd a gweithio o fewn prosiectau partneriaeth.
·Profiad o reoli cyllidebau.
·Sgiliau cyfathrebu a rhwydweithio da wyneb yn wyneb, yn ysgrifenedig a thros y ffôn.
·Dealltwriaeth o sut mae artistiaid yn gweithio a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i ddatblygu gwaith newydd.

Beth Sydd Ynddo i Chi?

 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc, yn seiliedig ar wythnos waith 35 awr, ar sail pro rata ar gyfer gweithwyr rhan amser.
 • 8% o bensiwn a gyfrannwyd gan y cwmni (ar gyfer eich cyfraniad o 3%)
 • Gwell absenoldeb mamolaeth, tadolaeth, mabwysiadu, a rhiant a rennir (yn amodol ar hyd gwasanaeth)
 • Cynllun arian iechyd: derbyn arian tuag at ofal deintyddol ac optegol, triniaethau cyflenwol megis triniaethau ceiropracteg, osteopathig ac aciwbigo.
 • Aelodaeth Cymorth Meddygol sy’n cynnwys mynediad o bell at Feddyg Teulu, cwnsela, a sesiynau ffisiotherapi
 • Rhaglenni cymorth i weithwyr sy’n cynnwys mynediad at wasanaethau cymorth ar gyfer pryderon cyfreithiol, ariannol a theuluol
 • Yswiriant bywyd o 4x cyflog blynyddol
 • Tocynnau theatr am bris gostyngol
 • Clwb cymdeithasol
 • Gwersi Cymraeg am ddim
 • Parcio am £5 am ddiwrnod cyfan ar ddiwrnodau gwaith a phan nad ydych yn gweithio.

Organisation

Wales Millennium Centre

Location Type

Specific location

Salary Type

Salaried

Salary (Exact)

£34,362

Closing Date

28/02/2024

Contract Type

Fixed Term

Job Type

Creative & Direction

Link to application details